Kirjainyhdistelmä PESTE tulee sanoista poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset ympäristötekijät. PESTE-analyysillä on kaksi tasoa: laajempi yhteiskunnallinen taso sekä ulkoisen kilpailun ja lähiympäristön kehityksen taso. PESTE-analyysiä käytetään analysoimaan yrityksen tilanne suhteessa laajempiin ympäristötekijöihin, kuten yleiseen taloudelliseen tilanteeseen tai lainsäädäntöön. Ulkoisen kilpailun ja lähiympäristön kehityksen tason tarkastelulla puolestaan pyritään kartoittamaan yrityksen toimialan kehitystä, toimialan kilpailutilannetta sekä kysyntää.
Poliittisia ja lainsäädännöllisiä ympäristötekijöitä ovat muun muassa lainsäädännön kehitys, yhteiskunnan tukitoimet, veropolitiikka ja sekä poliittiset asenteen. Lainsäädäntö ja poliittinen tilanne luovat rajat yrityksen toiminnalle, ja vaikuttavat suuresti sen toimintaan.
Taloudelliset ympäristötekijät, kuten talouskasvun, rahamarkkinoiden ja inflaation muutoksia on luonnollisesti seurattava tiiviisti pysyäkseen mukana jatkuvassa muutoksessa ja että yritys pysyy mahdollisimman tuottavana.
Sosiaaliset ja kulttuuriset ympäristötekijät vaikuttavat yhä enenevissä määrin monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen vuoksi. Henkilöstön kielitaito sekä hyvä kulttuurituntemus vaikuttavat positiivisesti yrityksen liiketoimintaan, joka suuntautuu ulkomaille.
Teknologiset ympäristötekijät voivat olla yritykselle sekä suurin taakka että hyvin hoidettuna loistava markkinaetu. Teknologinen edellä käynti tuo yritykselle suoranaisten voittojen lisäksi liikevoittoa henkilöstön työtuntien vähennyksien kautta. Toimimaton teknologia aiheuttaa yritykselle tappiota suurenevien huoltokustannuksien muodossa.
Ekologiset ympäristötekijät ovat yrityksen kannalta myös erittäin tärkeä seikka. Yhtiön imagon ylläpitäminen on erittäin tärkeää, sillä asiakkaiden ympäristötietoisuus ja arvot ovat muuttumassa luontoystävällisemmäksi. Päästöjen sekä jätehuollon kurissapitäminen voi viedä huonosti suunnitellulla yrityksellä miljoonia euroja, joko korjausvaatimusten tai sakkojen vuoksi.
Toimialan kehityksen arviointi on yrityksen tulevaisuuden kannalta tärkeää. Menestymisen takaamiseksi yrityksen on pidettävä huolta oman tuotteen ja hintojen tasosta verrattuna muihin kilpailijoihin. Myöskin tuotteen tulevaisuuden kehitys ja siihen käytettävät investoinnit tulee olla tarkoin kartoitettu, jotta rahavarat voitaisiin keskittää onnistuneesti. Tuotteen toimittajat sekä asiakkaat pitää myös pitää tyytyväisenä yhtiön imagoon ja toimintatapoihin. Suurten asiakkaiden ja toimittajien menettäminen voi olla varsinkin pienelle yritykselle kohtalokas virhe.
Kysyntäanalyysin tarkoitus on pitää yritys kilpailutilanteen tasalla. Analyysin jokainen osa-alue vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen ja sen onnistuminen ja tulkitseminen on tärkeää yrityksen lähitulevaisuuden kannalta. Esimerkiksi asiakkaiden tulevaisuuden tarpeiden kartoittaminen sekä kokonaismarkkinoiden kehitys vaikuttavat sekä tulevaisuuden investointeihin että yrityksen budjetointiin.
SWOT/yhteenveto/synteesi-analyysi eli yrityksen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien sekä uhkien analysointi voidaan myös liittää tähän kyseiseen analyysiin. Se on yhteenveto kaikesta yritystä koskevista muutoksista sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella. Analyysi kuvataan yleensä neljällä laatikolla, joista ylimmät koskevat yrityksen sisällä tapahtuvia muutoksia ja alemmat ulkopuolella olevaa tilannetta.